Wednesday, March 24, 2021

Svetski dan voda, 22.mart 2021, Novi Sad, Zaštita plavne oblasti Kameničke ade, Dunavca i Šodroša

Oko naših voda sve se više steže obruč zagađenja i otuđenja.
Od vlasti do investitora, oni koji odlučuju, u vodi prepoznaju samo sredstvo
za sticanje profita i recipijent otrova.
Voda pripada svima nama, ljudima i prirodi. Zato je Inicijativa „Pravo na vodu“ pozvala sve da se priključe obeležavanju 22. marta, Svetskog dana voda. Zajedno smo poslali poruku, da ne želimo dalje uništavanje i privatizaciju naših voda i sa kojim se sve problemima u Srbiji suočavamo.


Saturday, March 6, 2021

Save the floodplain in Novi Sad

Yesterday, we had a meeting with Excellency Mr Thomas Schieb, Ambassador of the Federal Republic of Germany in Belgrade. The one-hour conversation brings important questions on the pedestal. During the walkthrough through our park of nature, we introduced the ambassador with the arguments in favour of the protection of the natural floodplain in Novi Sad.

Meeting in Novi SadThursday, February 25, 2021

Inicijativa za zaštitu prirodnog javnog dobra Šodroša, Kameničke ade, Dunavca i Ribarskog poluostrva

 

Polazeći od činjenice da je deo Ribarskog ostrva Studijom zaštite Republičkog zavoda za zaštitu prirode iz 2006. već prepoznat i opredeljen za zaštitu kao Spomenik prirode, prostor Kameničke ade sa rukavcem Dunava predstavlja značajno veću površinu sa delimično očuvanim prirodnim karakteristika u plavnoj, nebranjenoj zoni.Do sada izdvojeni delovi prostora priobalja Novog Sada bilo kao područja u postupku zaštite (Ribarsko ostrvo) ili staništa zaštićenih vrsta (delovi Kameničke ade) nisu obuhvatili vodene ekosisteme. Rešenjem Pokrajinskog zavoda o uslovima zaštite prirode za Plan generalne regulacije u izradi izdvojen je samo uži pojas šumske vegetacije Kameničke ade, ali ne i plavno područje Podunavlja – Dunavac i Šodroš, sa submerznom, flotantnom i emerznom vegetacijom, utočište ptica vodenih staništa, mrestilište riba, stanište barske kornjače i prostor njenog razmnožavanja, jedne od deset vrsta vodozemaca i gmizavaca na širem prostoru.


Celovitost/povezanost Ekološke mreže u pogledu plavnih područja i zona sa prirodnim režimom vodostaja za registrovane strogo zaštićene vrste ptica, vodozemaca, riba i vilinskih konjica su od posebnog značaja za opstanak njihovih populacija, kao strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta.

Friday, January 22, 2021

ČIJE SU NAŠE REKE, PRIOBALJE I OBALE

Po Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene međunarodnog vodnog puta E 80 – Dunav (Panevropski koridor VII) koja je usvojena 2015. godine od strane Vlade RS jasno stoji i sledeće: U sklopu aktivnosti na sprovođenju Konvencije o zaštiti Dunava, Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) utvrdila je deklaraciju Dunavski sliv – reke u srcu Evrope (Dunavska deklaracija, 2004), kojom su potvrđene međudržavne obaveze na: implementaciji Okvirne direktive o vodama (WFD) i Direktive o proceni i upravljanju rizicima od poplava (2007), pre svega izradom plana upravljanja rečnim slivom i implementacijom Akcionog programa za održivu zaštitu od poplava u slivu Dunava (2004); smanjenju ukupne količine organskih materija u slivu Dunava do 2019. godine radi postizanja dobrog ekološkog statusa i obnove ekološki održive ravnoteže tih materija u Crnom moru; prestanku ispuštanja neprečišćenih otpadnih voda naselja sa više od 10.000 ES i svih velikih industrijskih pogona do 2015. godine; postepenom prestanku ispuštanja materija koje predstavljaju najveći rizik za vodene ekosisteme u Dunavskom slivu i značajnom smanjenju ispuštanja ostalih materija, izmeni trenda fizičke degradacije vodenih ekosistema vraćanjem sekcija Dunava i njegovih pritoka u prirodno stanje (obnovom poplavnih područja, ponovnim povezivanjem vlažnih i retenzionih područja i minimiziranjem uticaja novih projekata na fizičku degradaciju ekosistema); zaštiti, očuvanju i obnovi biološke raznovrsnosti i različitih staništa (posebno retkih i ugroženih vrsta) i jedinstvenog ekosistema Delte Dunava;osiguranju da razvoj poljoprivrednog sektora ne dovede do degradacije kvaliteta životne sredine Dunava i njegovih pritoka, razvoju inventara emisija i transgranične mreže monitoringa za ocenu kvaliteta vode Dunava, i dr.

 

U ovoj uredbi između ostalog stoji da se Ribarsko ostrvo nalazi u grupi područja u postupku proglašenja zaštite na području Prostornog plana. ( 2) Spomenik prirode Ribarsko ostrvo, okvirne površine 7ha, grad Novi Sad ). Nažalost grad Novi Sad 2007. godine odbija da donese Akt o zaštiti pomenutog područja.


Ovo, dalje znači, da ukoliko je proces u postupku proglašenja zaštite, po zakonu o zaštiti životne sredine prema njemu se postupa kao da je već zaštićen! ( Zakon o zaštiti životne sredine, član 42). Ovde imamo jasnu neusaglašenost između republičkog i pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, jer u centralnom registru republičkog zavoda jasno stoji da se Spomenik prirode Ribarsko ostrvo nalazi u procesu zaštite, dok pokrajinski zavod odgovara da zaštite nema.
Ukupna površina zaštićenih i predviđenih za zaštitu područja prirodnih vrednosti obuhvaćenih Prostornim planom iznosi oko 1.173 km2 (oko 1.072 km2 postojećih i oko 101 km2 u postupku ili planirano za zaštitu), od čega oko 81 km2 obuhvata neposredni pojas zaštite vodnog puta (oko 77,4 km2 postojećih i oko 4 km2 u postupku ili planirano za zaštitu), a zaštićena područja izlaze na obalu Dunava u ukupnoj dužini od oko 265 km (od čega oko 230 km postojećih i oko 35 km u postupku ili planirano za zaštitu).
Podunavsko kulturno područje, utvrđeno Prostornim planom Republike Srbije na osnovu izražene koncentracije nepokretnih kulturnih dobara, njihove istorijske, kulturne i stilske povezanosti, predstavlja zajedno sa zaštićenim prirodnim vrednostima polazište za očuvanje identiteta koridora vodnog puta i njegovog okruženja.
Priobalno zemljište (inundaciono područje) između nasipa za odbranu od poplava i korita Dunava na zaštićenoj strani iza nasipa u širini ne manjoj od 100 m od nožice nasipa na unutrašnjoj branjenoj strani (odnosno 50 m od nožice nasipa na svim branjenim površinama deonice vodnog puta na području u obuhvatu generalnih planova za gradove), kao i područje nezaštićeno od poplava sa visinom obale od oko 10 m, može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava i obavljanje drugih aktivnosti koje se odnose na upravljanje vodama.
Da ne dužim dalje, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti životne sredine, Okvirna direktiva o vodama kao i veliki broj međunarodnih protokola, ugovora i deklaracija jasno govore da je u pitanju NEPOSREDNI ZAŠTITNI POJAS- sa trasom međunarodnog vodnog puta ( širine do 200m).

Ključne međunarodne konvencije i strategije od značaja za prostorni razvoj i uređenje Koridora VII
U procesu prostornog razvoja i uređenja Koridora VII i integracije sa zemljama dunavskog sliva, Republika Srbija će morati da primenjuje strateške evropske dokumente, posebno evropsku politiku prostornog/teritorijalnog razvoja (Teritorijalna agenda EU do 2020. godine, Vodeći principi za održiv prostorni razvoj evropskog kontinenta), Geteboršku strategiju i strategiju Evropa 2020 (Strategija za mudar, održiv i inkluzivan rast, kao zamena za Lisabonsku strategiju), kao i brojne sporazume i konvencije (međunarodne, evropske, transgranične i prekogranične). Za razliku od Teritorijalne agende iz 2007 godine, u kojoj je transport imao značajnije mesto, prema Teritorijalnoj agendi EU do 2020. godine (Teritorijalna agenda Evropske unije do 2020. godine – Ka inkluzivnoj, pametnoj i održivoj Evropi raznovrsnih regiona), usvojenoj 2011. godine, dostupnost različitih vidova saobraćaja, uključujući i vodni transport, predstavlja preduslov teritorijalnog povezivanja, kao peti od šest prioriteta prostornog razvoja. Poseban značaj pridaje se intermodalnim rešenjima i daljem razvoju transevropske transportne mreže. U pratećem dokumentu Agende (Stanje i perspektive prostora EU – ažurirana verzija), unutrašnji vodni putevi su označeni kao nezamenjive arterije, sa velikim uticajem na industrijski, urbani i kulturni razvoj, ali bez dalje razrade. Strategija Evropa 2020. transport vidi kroz prizmu modernizacije svih vidova saobraćaja, smanjenje emisija ugljen-dioksida, dalji razvoj logistike i „inteligentno” upravljanje. Vodni transport nesporno je jedan od vidova transporta koji je najbliži ciljevima ove strategije.
U prostorno-funkcionalnom smislu, od posebnog značaja za Republiku Srbiju u procesu evrointegracija jeste Zajednička sveobuhvatna strategija za zemlje dunavskog sliva (Strategija Evropske unije za Dunavski region sa Akcionim planom), koju je Evropska komisija usvojila decembra 2010. godine i čije prioritetne oblasti (stubovi) su:

- povezivanje Podunavskog regiona (poboljšanje mobilnosti i intermodalnosti; 

- podsticanje održive energetike; podsticanje kulture i turizma kao i direktnih kontakata među ljudima);

zaštita životne sredine u Podunavlju (ponovno uspostavljanje i očuvanje kvaliteta voda; upravljanje rizicima po životnu sredinu; očuvanje biodiverziteta, predela i kvaliteta vazduha i zemljišta);
rad na prosperitetu Podunavlja (razvoj društva zasnovanog na znanju kroz istraživačku delatnost, obrazovanje i informacione tehnologije; 

- podrška konkurentnosti preduzeća; ulaganja u ljude i njihove veštine);
jačanje Podunavskog regiona (dalji razvoj institucionalnih kapaciteta i saradnje; 

- zajednički rad na jačanju bezbednosti).
Zaključak:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u što hitnijem roku mora početi da primenjuje krovni Zakon o vodama, i mora izdati nalog vodoprivrednim preduzećima da prionu na vodno razgraničavanje, koje dalje znači prepoznavanje vodnog zemljišta kao takvog, i definisanje istog u katastarskim knjigama.
Međunarodna zajednica mora biti pravovremeno informisana o suludim namerama političkog i izvršnog upravljačkog tela grada Novog Sada o zatrpavanju krucijalno važne plavne površine na samom ulasku u grad.
Građanstvo Novog Sada mora se izboriti za očuvanje javne površine- poslednje prirodne oaze u gradu, sa izuzetnim značajem kao izuzetno stanište ptica i drugih strogo zaštićenih vrsta na Dunavcu, Šodrošu i kameničkoj adi.
Online panel: 
„Privatizacija gradova ili ekocid na vodi?!”
Panel diskusija u okviru projekta „Efekat pregleda”
Učesnici panel diskusije:
Radomir Lazović, član malog veća građanske inicijative „Ne davimo Beograd”
Tihomir Milovac, muzejski savetnik u MSU Zagreb. i zastupnik u skupštini Grada Zagreba – Nezavisna lista Zagreb
Daniela Stojković, osnivačica i članica „Danube Civil Society Forum”, i posmatrač Internacionalne komisije za zaštitu reke Dunav
Moderatori: Novi Nebojša Milenković, istoričar umetnosti, pisac i građanski aktivista, i Zoran Erić, MSU Beograd

Sunday, October 18, 2020

Povrtarstvo

Povrtarstvo kao inspiracija i izvor zarade u samoodrživom domaćinstvu

Početak, kao i svaki početak još uvek je, trnovit, sa nekoliko značajnih početničkih grešaka ali istovremeno uz početničku sreću :)

Beg iz grada u selo podrazumeva niz promena u sociološkom, finansijskom, emotivnom i svakom drugom smislu. Nakon šestogodišnjeg "privikavanja" shvatila sam da je došao trenutak za promene. Od 1997. godine moj profesionalni život na sve moguće načine bio je u dodiru sa rekom Dunav, danas do Dunava me odnese jedina autohtona rečica u Vojvodini, Jegrička.

2014. godine, nakon porodične tragedije, donosim oduku da se na "neko određeno" vreme preselim u porodičnu kuću bake i deke. Mama je bila aktivni obožavalac prirode uopšte a posebno cveća, najraznovrsnijeg rastinja, čempresa, borova ali i voćnjaka. 

Naše dvorište je, sa mamom kao glavnom vrtlarkom i povrtarkom raznoraznim posetiocima izmamljivalo osmehe i divljenje. Prvih godina nastojala sam da održavam mamino nasleđe...ali nažalost usled čestih putovanja a samim tim i odsustvovanja i zanemarivanja nežnijih vrsta mamin vrt je trpeo i patio a i voćnjak je već odavno tražio rehabilitaciju...

Juli 2019.

Konačno, u dogovoru sa porodicom, donosim odluku da preduzmem konkretne korake u realizaciji zajedničkog projekta u kome je Stage 1 izgradnja dva plastenika, tačnije 400 m2 zaštićenog prostora za uzgoj povrća. Nadala sam se i očekivala pomoć države kroz subvencionisani program od stane pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Ugovor je nas 150 potpisalo ..... prilično kasno imajući u vidu sezonu a naročito duge kišne periode s proleća 2019. godine tako da se postavljanje plastenika odužilo sve do polovine jula 2019. Da ne dužim, subvenciju nisam uspela da realizujem iz jednostavnog razloga kašnjenja početka i završetka projekta.

Kako god...


 Jula meseca 2019. godine plastenici su postavljeni. Posao su efikasno, odgovorno i za 24 sata odlično realizovali radnici iz Leskovca.

U nekoliko nastavaka, pisaću o iskustvima, praksi i paleti proizvoda našeg komercijalnog gazdinstva, nakon godinu dana.

Tuesday, February 11, 2020

Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy. Brussels February 6th

The event, organized by the Commission’s Directorate-General for Regional and Urban Policy, will bring together citizens, representatives of civil society, politicians, policy-makers, and academia from across the EU and beyond and will focus on how to foster closer cooperation with citizens and civil society and give them a more prominent role in the governance of the policy, as well as in the implementation of the EU-funded projects on the ground and the dissemination of their results.


Cohesion Policy is the main investment policy of the Union. It supports job creation, competitiveness, economic growth, improved quality of life, social inclusion and sustainable development. 
 These investments generate tangible outcomes for citizens on the ground in all territories. 40 % of European citizens are aware of a project co-financed by EU funds: this is not enough.
 Evidence and experience show that projects are of higher quality when citizens are engaged in selection and delivery. In addition, this kind of engagement generates “ownership”. Yet such engagement varies across programs. Against this background, the European Commission will organize a conference on 6 February 2020 to examine what initiatives under Cohesion Policy have worked to strengthen citizen engagement and to get inspiration for Cohesion Policy from examples of citizen participation in other contexts. On top of direct engagement, civil society organizations (CSOs) are meant amongst many to engage with citizens. An open and transparent debate with all involved parties will allow us to take a users’ perspective on how to bring Cohesion Policy closer to citizens. The conference will take place under the political leadership and with the participation of Commissioner for Cohesion and Reforms, Elisa Ferreira. 
The key objectives are to: 
1. Facilitate a discussion on the role of citizens and civil society in Cohesion Policy. 
2. Identify interesting practices and innovative ways of cooperation between citizens and authorities that can inspire Cohesion Policy actors. 
3. Develop political momentum for action to enhance cooperation between citizens and authorities in the future Cohesion Policy and programs in the Member States. This document provides the background and larger policy context of the conference organized on 6 February 2020, and a brief overview of the state of play of citizen and civil society engagement in Cohesion Policy.

The importance of more citizen engagement was already recognized and strengthened in the Lisbon Treaty with the European citizens’ initiative. On 30 April 2019, the Commission laid down its vision for a “new strategic agenda for the EU 2019-2024” highlighting the need for strengthened citizen engagement2. In her political guidelines for the 2019-2024 Commission, President Ursula von der Leyen expressed her will for European citizens to play a leading and active part in building the future of our Union. Dubravka Šuica, Vice-President for Democracy and Demography, has been mandated to organize a Conference on the Future of Europe, to start in autumn 2020 to ensure Europeans “have their say on how their Union is run and what it delivers on”. During her confirmation hearing before the European Parliament, Commissioner for Cohesion and Reforms Elisa Ferreira said that “all citizens, wherever they are, can feel that they are part of this project” and committed to “visit the regions to understand local concerns–and local aspirations” with the aim “(t)o encourage faster and better implementation of projects, and to let communities know they are not left behind.”

Good governance Cohesion Policy represents almost a third of the total EU budget. It brings EU policy priorities closer to regions and territories, translating wide policy objectives into specific territorial investment priorities. Member States are primarily in charge of the daily implementation of this budget. The 7th Cohesion Report underlined the importance of quality of governance and institutions in the Member States and regions for economic development and effectiveness of public investment, including that co-financed by Cohesion Policy. Closer cooperation with citizens and civil society are one of the fundamental elements of good governance of Cohesion Policy through EU structural funds. In fact, there is a large consensus among academics, public authorities, and civil society organizations that engaging with citizens is part of good public governance practice. Looking in particular at Cohesion Policy, the engagement of citizens brings added value to public authorities on several fronts:
 it ensures that expertise and technical know-how is considered during decision-making processes, enabling better thematic balance and focus; 
 it strengthens commitment and ownership of policy decisions at local level and thus facilitates implementation; 
and 
 it deepens complementarities with other policies, strategies and funding sources.

Sunday, July 21, 2019

FUNDING FOR INSTITUTIONAL CAPACITY AND LOCAL DEVELOPMENT

Posted by Claudia Singer, Wednesday, 10th July 2019 @ 4:45 pm


Horizon 2020, the Central European Initiative, BACID and further programmes are currently looking for innovative project ideas in the area of institutional capacity building, participatory governance and/or urban development.
Hence, we are pleased to draw your attention to some call for project proposals that might be of interest to you.

Call for Proposals
Deadline for Submission
Central European Initiative (CEI) Call
24 Jul. 2019
BACID 2nd Call for Proposals
2 Aug. 2019
Europe for Citizens - Call Town Twinning
1 Sep. 2019
Europe For Citizens - Call Network of Towns
1 Sep. 2019
Urban Innovative Actions - 5th Call for Proposals
Dec. 2019 (tbc)
Horizon 2020 - Governance for the Future
12 Mar 2020
Horizon 2020 - Governance for the Future
12 Mar 2020
Horizon 2020 - Migration
12 Mar 2020

CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE - CALL FOR PROPOSALS

Deadline: 24 July 2019 | 12 p.m. (midnight) CEST
Topics: Good Governance (migration, eGovernment)
Public and private institutions registered in a CEI Member State, as well as international and regional organisations, are invited to apply to the CEI Cooperation Fund for innovative actions favouring mobility and networking. Proposals need to focus on capacity building by transferring and sharing know-how, in particular from EU CEI Member States to non-EU CEI Member States.
Potential CEI contribution: up to 15.000 EUR
Mandatory implementation period: 1 January to 31 December 2020
Website: www.cei.int/news/8519/cei-cooperation-fund-call-for-proposals-2019-deadline-24-july-2019-apply-now

BACID FUND - 2ND CALL FOR PROPOSALS

Deadline: 2 August 2019
Topics: Sustainable Development Goals, institutional capacity building
The overall theme is the contribution to the 17 Sustainable Development Goals integrated in the latest EU policies, as the framework for long-term transformation of the Western Balkan countries. The actions need to be connected to the SDGs, whereby priority is given to SDG 11 (making cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable). For reasons of clarity during the evaluation process, it should be specified to which of the 3 topics the action mainly contributes:
  • Economic and social development;
  • Environmental protection;
  • Strong institutions and partnerships.
The following types of activities are eligible for funding:
1) Expert support and mentoring;
2) Workshops, seminars and training;
3) Elaboration of reports, studies, surveys and other documents (e.g. guidance, roadmap, model decision, etc.).
Maximum amount per grant: € 6,000, or in the case of seed-funding € 10,000
Implementation and reporting: October 2019 to March 2020
Website: www.bacid.eu/Calls#Second_Call_for_Proposals_2019:_APPLICATION_OPEN

EUROPE FOR CITIZENS - CALL TOWN TWINNING

Deadline: 1 September 2019
Topics: Democratic engagement and civic participation
Europe for Citizens Twon Twinning supports agenda-setting activities, advocating during the preparation phase and negotiation of policy proposals, providing feed-back on relevant initiatives that are implemented. The strand also covers projects and initiatives that develop opportunities for mutual understanding, intercultural learning solidarity, societal engagement and volunteering at Union level.
Maximum amount of grant: EUR 25 000
Website: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2019-round-2_en

EUROPE FOR CITIZENS - CALL NETWORK OF TOWNS

Deadline: 1 September 2019
Topics: Democratic engagement and civic participation
Under the overall aim of bringing the Union closer to citizens the general objectives are:
  • to contribute to citizens' understanding of the Union, its history and diversity;
  • to foster European citizenship and to improve conditions for civic and democratic participation at Union level.
In line with the general and specific objectives of the Programme, annual priorities are defined by the European Commission after consultation of the Programme Committee. Applicants are encouraged to develop projects in line with the objectives of the Programme and targeting the annual priorities.
Maximum amount of grant: EUR 150 000
Website: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2019-round-2_en

URBAN INNOVATIVE ACTIONS - 5TH CALL FOR PROPOSALS

Deadline: December 2019
Topics: Urban development in the areas of air quality, circular economy, culture & cultural heritage, and demographic change
Urban Innovative Actions (UIA) is an Initiative of the European Union that provides urban areas throughout Europe with resources to test new and unproven solutions to address urban challenges. UIA plans to open its 5th and last planned called for proposal in September 2019.
Website: www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals

HORIZON 2020 - GOVERNANCE FOR THE FUTURE

Deadline: 12 March 2020 17:00 CEST
Topics: eGovernment
Call ID: H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020
For user-centric digital public services, the proposed action will: support the implementation of the 'User-centricity principles for design and delivery of digital public services' laid down in the Tallinn Declaration putting citizens truly at the heart of governments' digital transformation at cities and regions level;
encourage and recognise cities and regions that are taking policies steps to become more user-centric;
promote capacity building, best practices and experience exchange, solutions reuse, training, awareness raising through a community building approach;
ensure that the mechanism for recognising user-centric cities and regions and the community will become self-sustainable beyond the H2020 funding.
Website: https://bit.ly/2Y0oU8P

HORIZON 2020 - GOVERNANCE FOR THE FUTURE

Deadline: 12 March 2020 |17:00 CEST
Topics: eGovernment
Call ID: H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020
Governance is being transformed by new approaches to delivering public services which allow for the involvement of citizens and various other actors. The challenge is to critically assess and support as needed this transformation based on an open collaboration and innovation platform supported by ICT ('government as a platform') and on an open environment and ecosystem with clear frameworks and guidelines for modular services quality ('government as a service') in accordance with the EU eGovernment Action Plan 2016-2020 [1] and the European Interoperability Framework Implementation Strategy[2].In addition, how can public-private partnerships, big data and algorithms also reduce 1) the legitimacy of public services, and 2) potential bias in how these services are offered when informed by algorithms and big data.
Website: https://bit.ly/32g2ek6

HORIZON 2020 - MIGRATION

Deadline: 12 March 2020 |17:00 CEST
Topics: Migration
Call ID: H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020
The arrival of migrants contributes to diversifying the demographic, cultural, linguistic, ethnic and religious makeup of already diverse European cities and suburbs and rural communities. This may represent an opportunity, but also a significant challenge if taking place in an unorderly manner, as occurred in Europe since 2014. The challenge is to provide policy makers at local, regional, national and supra-national level, civil society organizations and other relevant actors with effective, responsive, flexible, context-specific and culture-specific proposals for measures to promote socio-economic integration and inclusion as well as access to rights and services. This includes sustainable and participatory strategies, also with the involvement of citizens, civil society actors, education institutions and the private sector.
Website: https://bit.ly/2XFG5br

EUROACCESS MACRO-REGION: FUNDING DATABASE & TRAINING

Didn't find suitable funding for your idea? If you are interested in upcoming EU calls, please check out our funding database EuroAccess MacroRegion that offers customised funding infos. If you want to become an expert in EU Funding, we are pleased to offer trainings and workshops to guide you through the funding jungle and support you in becoming an EU funding pro.

Svetski dan voda, 22.mart 2021, Novi Sad, Zaštita plavne oblasti Kameničke ade, Dunavca i Šodroša

Oko naših voda sve se više steže obruč zagađenja i otuđenja. Od vlasti do investitora, oni koji odlučuju, u vodi prepoznaju samo sredstvo za...