Sunday, May 11, 2014

"Aktivnim učešćem u implementaciji Dunavske strategije"


www.danubestrategy.eu
Poštovani prijatelji, saradnici i partneri,


Sa zadovoljstvom vas pozivam da uzmete učešće u radu jednodnevne konferencije "Aktivnim učešćem u implementaciji Dunavske strategije". Konferencija će se održati u Ajzenštatu, 25. juna 2014.godine, u gradiću nedaleko od Beča, i prethodiće velikoj godišnjoj skupštini svih aktera EUSDR-a. Domaćin i ovogodišnje skupštine je Fondacija: "Foster Europe", iz Ajzenštata, na čelu sa onivačem i predsednikom Dunavskog civilnog socijalnog foruma, gospodinom Stefan August Luetgenau, uz podršku radne grupe 9 i 10 Evropske strategije za podunavski region i regiona Baden-Vutenberg, Nemačka.

Ovogodišnje okupljanje civilnog sektora organizovaće se tako da se o četiri najvažnije oblasti delovanja (podsećanja radi, Dunavska strategija je u samom startu imala četiri stuba saradnje) raspravlja u četiri odvojene radne grupe tzv. "sela", gde će akteri iz civilnog sektora imati prilike da sa zvaničnicima Evropske komisije u direktnom kontaktu razmene dosadašnja iskustva i problematiku implementacije Dunavske strategije.
http://www.danube-region.eu/
Prva radna grupa je namenjena učesnicima lokalnih uprava " Lokalna uprava: subsidijarnost, kompetentnost i tansparentnost". (U skladu sa principom subsidijarnosti potrebno je da se odluke donose na najnižem mogućem nivou vlade. Taj princip podrazumeva da centralna vlada ne treba da preduzima mere, osim u slučaju kada bi takav postupak bio delotvorniji nego da se mere preduzimaju na nivou regionalnih ili lokalnih organa vlasti. Ovaj izraz se u Evropskoj uniji obično koristi za definisanje oblasti u kojima zemlje članice imaju pravo da deluju nezavisno, odnosno, oblasti na koje se ne primenjuje ac q uis communautaire, tj. zakoni i propisi Evropske unije (na primer, rok za sastavljanje godišnjeg budžeta i njegovo podnošenje parlamentu spada u pitanje gde se primenjuje princip subsidijarnosti).  Princip kompetetnosti je takođe problem koji muči veliki broj učesnika u realizaciji Akcionog plana EUSDR-a i usko je povezan sa principom odgovornosti, upravljački koncept koji podrazumeva da političari i državni zvaničnici povremeno moraju da odgovaraju na pitanja koja se odnose na njihove aktivnosti (da polažu račune) i da moraju da snose odgovornost za ostvarivanje ovlašćenja koja su im poverena. Za delotvornu odgovornost neophodno je čvrsto i jasno uspostaviti dužnosti, a onda ih se dosledno pridržavati. Mere za utvrđivanje odgovornosti treba da obuhvate sledeća tri pitanja: Ko je odgovoran, za šta je odgovoran i kome je odgovoran? Čini se ipak, da treću godinu za redom još uvek nemamo jasnu predstavu o podeljenim ulogama i odgovornostima u implementaciji Dunavske strategije. Moderator ove radne grupe je energični teoretičar i analitičar političkih prilika u EU, Gabor Šnajder iz Štokholma.
Druga radna grupa je namenjena civilnom društvu "Civilno društvo: izgradnja kapaciteta, učešće i subsidijarnost" Imajući u vidu ogromne razlike u ekonomskom, socijalnom i svakom drugom smislu zemalja učesnica Dunavske strategije, razlike koje su osnovni motiv postavljanja i usvajanja Dunavske strategije, civilno društvo ima presudnu ulogu, pod pretpostavkom da je oslobođeno partijskih stega na lokalnim nivoima. Kako napraviti korak dalje u udruživanju, osnaživanju i snažnijem uticaju na lokalu su teme koje će biti osnova za pokretanje diskusije. "Dunavski civilni socijalni forum" danas okuplja preko 100 organizacija civilnog društva iz svih četrnaest zemalja koje su uključene u EUSDR. Da li grupisanje ovog sektora i postavljanje zajedničkih ciljeva pred EU može doprineti jačanju uticaja na lokalnim nivoima, koje su alatke i sredstva na raspolaganju, samo su neka od pitanja sa kojima će gospođa Iva Taraleckova ( regionalna predsednica "Devetaki Plateau Association", Bugarska) pokrenuti otvoreni razgovor učesnika.
Treća radna grupa je namenjena poslenicima u kulturi imajući u vidu međunarodnu saradnju: "Postavljanje struktura u kreiranju kulturoške saradnje u podunavskom regionu". Ovu radnu sesiju će voditi Regina Helvig Šmit, koja je višedecenijski važan akter u međunarodnoj saradnji podunavskih zemalja. Najpoznatiji projekat kojim ona rukovodi više od deset godina je projekat " Donumenta". Konkretna pitanja će biti postavljena u formi: da li postoji jasna politika usklađivanja u Podunavlju, šta znači kulturni pluralizam za živu demokratiju i koji su potencijali savremene umetnosti i kreativne industrije.
Četvrta radna grupa je namenjena mladima u podunavskom regionu, a istu će voditi Štefan Bart. Od izuzetno velike važnosti je uključivanje organizacija koje okupljaju mlade u razumevanje i implementaciju EUSDR-a. Mladi: obrazovanje, učešće i kvalifikacije su teme koje će poslužiti kao polazna osnova rasprave. Prelazak sa formalnog obrazovanja na tržište, problematike sa kojima se suočavaju danas mladi, kada je nezaposlenost odavno prešla granicu pristojne zabrinutosti, pitanja vezana za formalno i neformalno obrazovanje, mogućnosti finansiranja i "samosnalaženja" na surovom tržištu su goruća pitanja vezana ne samo za implementaciju Dunavske strategiji, već pitanja koja su danas prioritetna u globalnom značenju. Koliko angažovanje mladih kroz aktivizam civilnog sektora može doprineti boljem položaju i postavljanju novih normi i standarda, i da li je EUSDR jedan od "pouzdanih" instrumenata? Naravno, otvoreni razgovori podrazumevaju da su navedene teme samo inicijalna pitanja.

No comments:

„Danube Sediment”

Имплементација транснационалног пројекта „DanubeSediment” ( Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danub...