Thursday, May 1, 2014

Međunarodna dunavska konferencija o kulturi

5/6. maj 2014, Novi Sad

 
„Dunav– kulturni tok Evrope“ moto je 2. Međunarodne dunavske konferencije o kulturi, koja će se održati u Novom Sadu ( Srbija), 5. i 6. maja 2014. godine. Dunavska regija poseduje raznolikost kultura jedinstvenu u Evropi. Promovisanje kulture i kulturne saradnje od ključnog je značaja kao doprinos EU strategiji ovog regiona. Cilj konferencije je da ponudi platformu na kojoj se može razmeniti iskustvo iz praktičnog lokalnog rada u kulturi i diskutovati o trenutnim kulturnim politikama. Stoga, naša konferencija će poboljšati mogućnosti „Dunavskog kulturnog makroregiona“ u Evropi. Konferencija u Novom Sadu je nastavak  dijaloga u kulturi, umrežavanja i razmene koja obnovljena prošle godine u Ulmu, pod inicijativom EUSDR, Dunavske strategije.

Biće predstavljene sledeće radionice:
1. Evropske prestonice kulture – iskustva i izgledi za budućnost;
Sibinj, Linc, Grac, Pečuj, Maribor i Košice su šest gradova iz podunavskih zemalja koji su poslednjih godina bili Evropske prestonice kulture. Sledeći će biti narednih godina: 2019. iz Bugarske, 2020. iz Hrvatske i verovatno Srbije, 2021. iz Rumunije. Angažovani kulturni poslenici i umetnici iz ovih gradova vodiće dijalog na našoj konferenciji, razmeniti iskustva, diskutovati o programima, konceptima, konkursima.
Načelno i na osnovu iskustava želimo da se bavimo onim pitanjima koja dokazuju da je  koncept EU o EPK  podoban za razvoj zajedničkog kulturnog identiteta u Evropi ili u jednom evropskom makroregionu kao što je dunavski prostor. Ovu radnu grupu moderiraće mađarski istraživač kulture dr Marton Meheš koji je učestvovao u projektu EPK Pečuj.
2. Događaji i mreže na Dunavu – doprinos dunavskom identitetu?
Kultura, posebno oblast festivala, nudi duž toka Dunava čitavo bogastvo muzičkih stilova i kulture igara, sve što dunavski region može da ponudi. Iz susretanja tradicije i modernog nastaje uvek nešto estetski novo. To važi pre svega za aktuelnu pozorišnu scenu u podunavskim zemljama. Prolećni, jesenji i Siget festival u Budimpešti, Egzit u Novom Sadu, BITEF u Beogradu, festivali u Rumuniji i Bugarskoj zrače širom Evrope. Poslednjih godina su nastali festivali kojima je tema bila reka, a učestvovali su umetnici i ansambli iz podunavskih zemalja. Takvi festivali su Internacionalni Donaufest u Ulmu/Novom Ulmu, DONUMENTA u Regensburgu ili Internacionalni dunavski festival u rumunskom gradu Tulči, koji nude platformu kapiji delte Dunava. Uslov za uspešnu i održivu kulturnu saradnju u podunaskom prostoru je opstanak postojećih mreža, trajna prekogranična i institucionalna saradnja, dobro povezane umetničke koprodukcije i time povezana kontinuirana razmena iskustava između učesnika aktera. Tome treba da da svoj dopinos i impuls ova radna grupa.
Moderiraće je Peter Langer, osnivač i dugogodišnji rukovodilac Internacionalnog Donaufesta u Ulmu/Novom Ulmu i direktor Evropske dunavske akademije, suorganizatora naše Dunavske konferenicje o kulturi.
Post a Comment

Danube Dayli News: Study: Human waste remains main source of fecal pollution in the river Danube

Karl Landsteiner University of Health Sciences, Technische Universität Wien and the Medical University of Vienna present the findings of th...