Thursday, May 1, 2014

Međunarodna dunavska konferencija o kulturi

5/6. maj 2014, Novi Sad

 
„Dunav– kulturni tok Evrope“ moto je 2. Međunarodne dunavske konferencije o kulturi, koja će se održati u Novom Sadu ( Srbija), 5. i 6. maja 2014. godine. Dunavska regija poseduje raznolikost kultura jedinstvenu u Evropi. Promovisanje kulture i kulturne saradnje od ključnog je značaja kao doprinos EU strategiji ovog regiona. Cilj konferencije je da ponudi platformu na kojoj se može razmeniti iskustvo iz praktičnog lokalnog rada u kulturi i diskutovati o trenutnim kulturnim politikama. Stoga, naša konferencija će poboljšati mogućnosti „Dunavskog kulturnog makroregiona“ u Evropi. Konferencija u Novom Sadu je nastavak  dijaloga u kulturi, umrežavanja i razmene koja obnovljena prošle godine u Ulmu, pod inicijativom EUSDR, Dunavske strategije.

Biće predstavljene sledeće radionice:
1. Evropske prestonice kulture – iskustva i izgledi za budućnost;
Sibinj, Linc, Grac, Pečuj, Maribor i Košice su šest gradova iz podunavskih zemalja koji su poslednjih godina bili Evropske prestonice kulture. Sledeći će biti narednih godina: 2019. iz Bugarske, 2020. iz Hrvatske i verovatno Srbije, 2021. iz Rumunije. Angažovani kulturni poslenici i umetnici iz ovih gradova vodiće dijalog na našoj konferenciji, razmeniti iskustva, diskutovati o programima, konceptima, konkursima.
Načelno i na osnovu iskustava želimo da se bavimo onim pitanjima koja dokazuju da je  koncept EU o EPK  podoban za razvoj zajedničkog kulturnog identiteta u Evropi ili u jednom evropskom makroregionu kao što je dunavski prostor. Ovu radnu grupu moderiraće mađarski istraživač kulture dr Marton Meheš koji je učestvovao u projektu EPK Pečuj.
2. Događaji i mreže na Dunavu – doprinos dunavskom identitetu?
Kultura, posebno oblast festivala, nudi duž toka Dunava čitavo bogastvo muzičkih stilova i kulture igara, sve što dunavski region može da ponudi. Iz susretanja tradicije i modernog nastaje uvek nešto estetski novo. To važi pre svega za aktuelnu pozorišnu scenu u podunavskim zemljama. Prolećni, jesenji i Siget festival u Budimpešti, Egzit u Novom Sadu, BITEF u Beogradu, festivali u Rumuniji i Bugarskoj zrače širom Evrope. Poslednjih godina su nastali festivali kojima je tema bila reka, a učestvovali su umetnici i ansambli iz podunavskih zemalja. Takvi festivali su Internacionalni Donaufest u Ulmu/Novom Ulmu, DONUMENTA u Regensburgu ili Internacionalni dunavski festival u rumunskom gradu Tulči, koji nude platformu kapiji delte Dunava. Uslov za uspešnu i održivu kulturnu saradnju u podunaskom prostoru je opstanak postojećih mreža, trajna prekogranična i institucionalna saradnja, dobro povezane umetničke koprodukcije i time povezana kontinuirana razmena iskustava između učesnika aktera. Tome treba da da svoj dopinos i impuls ova radna grupa.
Moderiraće je Peter Langer, osnivač i dugogodišnji rukovodilac Internacionalnog Donaufesta u Ulmu/Novom Ulmu i direktor Evropske dunavske akademije, suorganizatora naše Dunavske konferenicje o kulturi.

No comments:

„Danube Sediment”

Имплементација транснационалног пројекта „DanubeSediment” ( Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danub...